Đạo Luật Nhãn hiệu 1976 của Malaysia sẽ được thay thế bởi Đạo luật nhãn hiệu 2019. Đánh dấu những bước thay đổi đáng kể, đặc biệt là việc Malaysia chính thức trở thành thành viên thứ 106 của Nghị định thư Madrid từ ngày 27/11/2019

Trong luật nhãn hiệu 2019 Malaysia có thay đổi một số điểm chính như sau:

1. Thu lệ phí 1 lần (Phí đăng ký và phí cấp văn bằng). Nếu như trước đây, người nộp đơn có thể tách thành hai lần nộp phí thì sau khi Luật mới có hiệu lực, cơ quan nhãn hiệu Malaysia sẽ thu lệ phí 1 lần ngay thời điểm nộp đơn.

2. Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia và từ Malaysia ra quốc tế theo hệ thống Madrid

3. Chấp nhận một số hình thức nhãn hiệu khác thông thường: Như 3D và âm thanh.

4. Chấp nhận đơn đa nhóm (một đơn có thể đăng ký nhiều nhóm)

5. Chia và sáp nhập đơn đăng ký nhãn hiệu;

6. Chấp nhận việc hủy bỏ nhãn hiệu tại cơ quan sở hữu trí tuệ thay vì bắt buộc phải dùng đến thủ tục tố tụng của Tòa án như trước đây.

7. Khiếu nại về vấn đề từ chối tạm thời, chủ đơn có thể nộp văn bản hoặc điều trần trực tiếp.

8. Loại bỏ Tuyên bố (Statutory Declaration) hoặc Giấy ủy quyền ra khỏi Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Đọc thêm

  • Chi phí đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia.
  • Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

Bài viết 8 thay đổi trong Luật nhãn hiệu Malaysia 2019 kể từ năm 2020 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Chuyên trang tư vấn pháp luật, tổng đài hỗ trợ pháp lý, tư vấn luật trực tuyến.Chia sẻ