Chủ thể có thẩm quyền đăng ký nhận con nuôi con nuôi. Từ rất lâu nuôi con nuôi đã là một vấn đề được xã hội rất quan tâm.Nuôi con nuôi là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc nên được nước ta khuyến khích thực hiện. Để nuôi con nuôi hợp pháp, cần thực hiện theo đúng thẩm quyền về đăng kí nuôi con nuôi.

1.Khái niệm nuôi con nuôi

Khái niệm nuôi con nuôi đã được quy định tại khoản 1 điều 3 Luật nuôi con nuôi 2010:” Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi”.

2.Thẩm quyền đăng kí nuôi con nuôi

a)Về thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước thuộc về “UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.” Theo quy định này, người nhận con nuôi có thể nộp hồ sơ xin nhận con nuôi tại UBND cấp xã của một trong hai nơi. Đối với “trường hợp trẻ em bị bỏ rơi chưa được chuyển vào cơ sở nuôi dưỡng và chưa đăng ký hộ khẩu thường trú thì UBND cấp xã nơi lập biên bản xác nhận trẻ em bị bỏ rơi có thẩm đăng ký việc nuôi con nuôi“(Khoản 1 Điều 2 Nghị định 19/2011/NĐ-CP).

Đối với trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sơ nuôi dưỡng thì UBND cấp xã nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. “Trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ/chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi hoặc có sự thỏa thuận của người nhận con nuôi với cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của người được nhận làm con nuôi thì việc nuôi con nuôi được đăng ký tại UBND cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi”

b) Về thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Đối với việc nuôi con nuôi nước ngoài, thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi quyết định cho người đó làm con nuôi; trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em quyết định cho trẻ em đó làm con nuôi.

Sở Tư pháp thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi nước ngoài sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”

 

 Chia sẻ