Đăng ký đấu thầu qua mạng được xem là một trong những thủ tục đòi hỏi nhiều điều kiện để có thể đăng ký. Qua bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý khách cách đăng ký đấu thầu một cách cụ thể và chi tiết nhất để có thể thực hiện đăng ký đấu thầu qua mạng nhanh chóng và dễ dàng hơn.

1. Cơ sở pháp lý

  • Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2013.

Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.”

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

– Điều 37 của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT – BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng ký thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

2. Hướng dẫn cách đăng ký đấu thầu qua mạng

Trước hết, để thực hiện những thủ tục đăng ký đầu thầu qua mạng như trên đã đề cập thì cần phải đáp ứng được các điều kiện tại Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu 2013 như sau:

  • Thứ nhất, có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;
  • Thứ hai, phải thực hiện hạch toán tài chính độc lập;
  • Thứ ba, phải không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
  • Thứ tư, không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;
  • Thứ năm, có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;
  • Thứ sáu, phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam.

          Trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

3. Các bước để thực hiện việc đăng ký đấu thầu qua mạng

Trang hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Bước 1: Đăng ký thông tin;
Bước 2: Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu;
Bước 3: Nhận chứng thư số;
Bước 4: Đăng ký người sử dụng chứng thư số.

 Nhà thầu, nhà đầu tư cần phải chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu đầy đủ để hoàn thiện việc đăng ký đấu thầu qua mạng.

*Đối với Bên mời thầu:

+ Đơn đăng ký Bên mời thầu;

+ Bản sao công chứng quyết định thành lập của tổ chức đăng ký;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký;

*Đối với Nhà thầu:

+ Đơn đăng ký Bên mời thầu;

+ Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký.

 

 

Bài viết Đăng ký đấu thầu qua mạng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Chuyên trang tư vấn pháp luật, tổng đài hỗ trợ pháp lý, tư vấn luật trực tuyến.Chia sẻ