Đất đai

Chế độ sử dụng đất là gì?

Chế độ sử dụng đất là gì?

Chế độ sử dụng đất là Tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành quy định các quyền và lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người sử dụng đất, đồng thời điều chỉnh...

Quy định mới nhất về luật đất đai năm 2019, những khoản tiền cần phải nộp

Quy định mới nhất về luật đất đai năm 2019, những khoản tiền cần phải nộp

Luật Đất đai 45/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2014. Đến nay, đây vẫn là luật gốc được căn cứ để điều chỉnh mọi hoạt động liên quan đến...

Luật Đất đai: 5 điểm quan trọng nhất cần biết trong năm 2019

Luật Đất đai: 5 điểm quan trọng nhất cần biết trong năm 2019

Luật Đất đai 45/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2014. Đến nay, đây vẫn là luật gốc điều chỉnh mọi hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng...

Quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản

Quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản

Người quản lý di sản là người trông coi, giữ gìn di sản thừa kế. Đó cũng là người do người lập di chúc chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra....

Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất

Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất

Căn cứ pháp lý: Điều 11 + Điều 12  Nghị định 45/2014/NĐ-CP 1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp:...