Đơn xin sao lục bản án, quyết định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

                                                                                                         ……….., ngày …  tháng…năm…

ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

                       Kính gửi: Tòa án Nhân dân …………………………………………

Tội tên là: ………………………….sinh năm:………giới tính:…………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..…

Địa chỉ tạm trú:…………………………………………………………………………………….

Tôi là (nguyên đơn bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan) …………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

trong vụ…………………………………………………………………….đã được Tòa án nhân dân …………………………………………..giải quyết tại bản án, quyết định số ………/HSST ngày …….tháng……..năm………………………………………………………………………………………..

Tôi đề nghị Tòa án cho tôi được sao lục ………..bản án, quyết định nêu trên để tiện việc sử dụng.

Gửi kèm theo:

Bản pho to CMND

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký tên ghi rõ họ tên)

Tải xuống

 Chia sẻ