Môi giới thương mại là hoạt động như thế nào trong giao dịch dân sự? Quy định của pháp luật về loại hình môi giới này ra sao? Diễn đàn pháp luật xin giải đáp thắc mắc của bạn bằng bài viết sau:

Khái niệm

Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

– Nội dung hoạt động môi giới rất đa dạng. Mục đích là các bên được môi giới ký kết hợp đồng với nhau

– Phạm vi của hoạt động môi giới thương mại theo luật TM 2005 bao gồm tất cả các hoạt động môi giới có mục đích kiếm lời

– Đối tượng của HĐ môi giới là hoạt động môi giới của người môi giới

Hoạt động môi giới

– Nội dung cụ thể của việc môi giới

– Điều kiện và mức thù lao bên môi giới được nhận

– Thời hạn thực hiện hợp đồng môi giới

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

– Hình thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ môi giới

Bên môi giới

– Nghĩa vụ:

+ Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;

+ Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;

+ Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;

+ Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.

– Quyền: được hưởng thù lao môi giới theo thỏa thuận trong HĐ

Bên được môi giới

– Nghĩa vụ:

+ Cung cấp các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hoá, dịch vụ;

+ Trả thù lao môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên môi giới.

– Quyền của bên được môi giới

+ Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau.

+ Trường hợp không có thỏa thuận, mức thù lao môi giới được xác định theo quy định tại Điều 86 của Luật này.

 Chia sẻ