Người quản lý di sản là người trông coi, giữ gìn di sản thừa kế. Đó cũng là người do người lập di chúc chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra. Người quản lý di sản có các quyền đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế, được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế. Theo pháp luật dân sự hiện hành thì người quản lý di sản có quyền và nghĩa vụ như sau:

  1. Quyền của người quản lý di sản.
  2. a. Quyền của người quản lý di sản quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

+) Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế;

+) Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế;

+) Được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

  1. Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản quy định tại khoản 2 Điều 616 của Bộ luật này có quyền sau đây:

+) Được tiếp tục sử dụng di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc được sự đồng ý của những người thừa kế;

+) Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế;

+) Được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

  1. Trường hợp không đạt được thỏa thuận với những người thừa kế về mức thù lao thì người quản lý di sản được hưởng một khoản thù lao hợp lý.
  2. Nghĩa vụ của người quản lý di sản.
  3. Nghĩa vụ người quản lý di sản quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 616 của Bộ luật dân sự 2015:

+) Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

+) Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản;

+) Thông báo về tình trạng di sản cho những người thừa kế;

+) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;

+) Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế.

  1. Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản quy định tại khoản 2 Điều 616 của Bộ luật này có nghĩa vụ sau đây:

+) Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác;

+) Thông báo về di sản cho những người thừa kế;

+) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;

+) Giao lại di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc theo yêu cầu của người thừa kế.

Tại thời điểm tìm hiểu có thể văn bản áp dụng đã hết hiệu lực, bạn tham khảo thêm quy định liên quan, hoặc liên hệ tới hotline: 0912 772 008 để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.Chia sẻ